Interactieve kaart

VBM Ontwikkeling

Fase 1, 2, 3A, 3B en 3C bewoond,  fase 4A in aanbouw, fase 4B verkocht

BPD Ontwikkeling

Fase 1 en 2 en 3A bewoond

 

Woonwaard (huur)

Fase 1A/1B en 2 bewoond, fase 3B in aanbouw

Kennemer wonen (huur)

Fase 1B bewoond

Ooms Ontwikkeling

Fase 1 bewoond

Scholtens

Fase 1 bewoond

Gemeente

Openbaar gebied in uitvoering


Toon de fases