Vroonermeer en omgeving

Historie

Vroeg-middeleeuws dorp Sint Pancras : De eerste bewoners van Alkmaar, Oudorp en Sint Pancras vestigden zich waarschijnlijk in de 9de eeuw op de hoger gelegen strandwallen langs het Vroonermeer. Vroonen, want zo heette Sint Pancras toen, groeide uit tot een dorp. Eind 13de eeuw werd het West-Friese Vroonen door de Hollanders veroverd. De overwinnaars staken het dorp in brand. De overlevende bewoners vluchtten weg. Pas na lange tijd kwam er weer bewoning en een kapel, gewijd aan de heilige Pancratius, werd gebouwd. Rond deze kerk ontstond rond 1484 het dorp Sint Pancras.

Ruim 750 jaar stad : Nog niet zo lang geleden bestond Alkmaar 750 jaar. Al in 1254 kreeg de stad stadsrechten van graaf Willem II. Eeuwenlang fungeerde Alkmaar als grensvestiging en uitvalsbasis in de strijd tegen de Westfriezen. De kastelen Torenburg, Middelburg en Nieuwenburg beschermden de stad en de doorgangswegen door het ondiepe merengebied.

Drooglegging Vroonermeer : Tot aan de 16de eeuw lag Alkmaar midden in een merengebied. Een van die omringende meren was het Vroonermeer. Het meer werd in 1561 drooggemaakt. De droogmaking van de Noord-Hollandse meren was een puur particuliere en zakelijke aangelegenheid. Men hoopte vruchtbare landbouwgrond boven water te brengen. Beleggers financierden de droogmaking en verpachtten hun nieuwe grond aan boeren.

Alkmaar handelsstad : De stad lag op een knooppunt van waterwegen. Daarom kon de stad tol heffen op alle transporten en accijnzen (belasting) opleggen voor overslag van goederen. Door haar markten, waar diverse producten om het omringende platteland werden verhandeld, kreeg Alkmaar een centrumfunctie. De stad groeide. De stad Alkmaar besteedde in het verleden grote bedragen aan singels en stadsmuren om de stad te beschermen tegen aanvallen en plundering.

In Alkmaar begint de Victorie : In 1573 woedde een oorlog tussen de stad en de Spanjaarden; het beleg van Alkmaar. Met kokend teer en brandende takkenbossen vochten de Alkmaarders vanaf de nieuwe walmuren tegen de Spanjaarden. Toen Don Frederik, de zoon van de Spaanse vorst Alva, zich verslagen terugtrok, betekende dat het keerpunt in de strijd tegen de Spanjaarden. De victorie begon in Alkmaar!

Nieuws

Vroonermeerplas en Speeleilanden

Aan de Oostzijde van de bebouwing Vroonermeer-Noord wordt gegraven aan de ...
lees meer »

Vroonermeerplas en Speeleilanden